• artistic 20555
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • beads 1364738
 • bright 2796
 • brush 96240
 • cactus 1063094
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • colored pencils 269802
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • colors 218969
 • colour pencils 450621
 • colour pencils 450624
 • crayons 20275
 • crayons 21251
 • crayons 879973
 • crayons 879974
 • cretaceous 178345
 • cretaceous 610146
 • cube 659155
 • fabric 505184
 • felt tip pens 1499045
 • green 1738220
 • heart 762564
 • highlighter 603995
 • ironing beads 1158176
 • keyboard 191805
 • knit 637084
 • lego 252602
 • muffins 217190
 • music 433303
 • notebooks 991858
 • notebooks 991860
 • notebooks 991862
 • number 703136
 • paint 958689
 • painting 1067686
 • paper 571937
 • paper 571938
 • paperclip 168336
 • pen 581881
 • pen 581881 1
 • pencil 341809
 • pencil 878696
 • pencils 1365337
 • pencils 389994
 • pencils 891411
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • rubber bands 350095
 • soccer 670058
 • tennis 897193
 • wax 1175873

Fritids


Friskolan Lyftets Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever i Förskoleklass till och med Årskurs 3. 
Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan med skolbarnomsorg, före och efter skoldagen samt under lovdagar. Skolbarnomsorg riktas till elever där vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga och därmed har ett behov av omsorg för tid utanför skoldagen.
Friskolan Lyftets Fritidshem erbjuder elever med omsorgsbehov en meningsfull fritid, omsorg, utveckling och lärande samt främjande av allsidiga kontakter och social gemenskap.
 
Förskoleklass - Åk 3
Friskolan Lyftets Fritidshem vänder sig främst till elever i Förskoleklass till och med Årskurs 3.
Från Årskurs 4 (för 10-13 åringar) finns fritidsklubben på Helges fritidsgård i Andersbergs centrum.
Önskas Fritids på Friskolan Lyftet även i Årskurs 4, vänligen kontakta Friskolan Lyftets rektor.
 
Öppet efter behov
Barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar får nyttja sin plats för omsorgsbehov som finns med anledning av föräldrarnas arbete eller studier, inklusive restid. Detta innebär att barnen är lediga när föräldrarna är lediga.
Öppettiderna kan variera och beror på de behov som finns. Däremot måste alla fritidshem hålla öppet under det som kallas för ramtid, om behovet finns. Ramtiden är den maximala öppettiden och är helgfria vardagar mellan klockan 06:30 och 18:30.
Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande och långtidssjukskrivna får nyttja sin plats från och med kl. 08.20 till och med kl. 14.00 varje dag.
När barn som har en plats på fritidshem får syskon kan de ha kvar sin plats 1 månad efter syskons födelse, sedan upphör platsen. Placeringen får börja igen då syskonet har fått en plats på förskola/familjedaghem. Ny anmälan måste då göras.
 
4 planeringsdagar per år 
Lärare i förskoleklass och fritidshem har rätt till 4 planeringsdagar per år. Under dessa dagar håller verksamheten stängt. Föräldrar informeras minst 1 månad i förväg.
 
Avgift
Skolbarnomsorgen är avgiftsbelagd och baseras på familjens gemensamma bruttoinkomst.
Friskolan Lyftet följer Gävle kommuns regler som är följande:
Barn 1 (det yngsta barnet) 2 % av avgiftsgrundande årsinkomst, dock högst 840 kronor/månad.
Barn 2 1 % av avgiftsgrundande årsinkomst, dock högst 420 konor/månad.
Barn 3 Ingen avgift.
Sköts inte betalningarna i tid vid upprepade tillfällen sägs fritidsplatsen upp.
 
Inkomstförfrågan för rätt avgift
För att familjen ska debiteras rätt avgift måste skolan erhålla familjens inkomstuppgifter.
Dessa lämnas via blanketten Inkomstförfrågan skolbarnomsorg som fylls i och skickas in.
Vid utebliven inkomstuppgift till skolan debiteras maxtaxa.
 
1 månads uppsägning
Uppsägningstiden för fritidshem är 1 månad och räknas från den dag då uppsägningen ankommer till Friskolan Lyftet. Under uppsägningsmånaden betalas avgiften som vanligt.
Detta gäller även vid övergång till fritidsklubb.
Uppsägning av plats görs via blanketten Uppsägning av plats i skola/fritidshem som efter ifyllnad skickas till angiven adress.  
 
För frågor och ytterligare information är ni varmt välkomna att kontakta Friskolan Lyftet.