• artistic 20555
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • beads 1364738
 • bright 2796
 • brush 96240
 • cactus 1063094
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • colored pencils 269802
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • colors 218969
 • colour pencils 450621
 • colour pencils 450624
 • crayons 20275
 • crayons 21251
 • crayons 879973
 • crayons 879974
 • cretaceous 178345
 • cretaceous 610146
 • cube 659155
 • fabric 505184
 • felt tip pens 1499045
 • green 1738220
 • heart 762564
 • highlighter 603995
 • ironing beads 1158176
 • keyboard 191805
 • knit 637084
 • lego 252602
 • muffins 217190
 • music 433303
 • notebooks 991858
 • notebooks 991860
 • notebooks 991862
 • number 703136
 • paint 958689
 • painting 1067686
 • paper 571937
 • paper 571938
 • paperclip 168336
 • pen 581881
 • pen 581881 1
 • pencil 341809
 • pencil 878696
 • pencils 1365337
 • pencils 389994
 • pencils 891411
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • rubber bands 350095
 • soccer 670058
 • tennis 897193
 • wax 1175873

Ledighet för elev 

 
Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Detta för att det krävs närvaro på lektionerna för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och nå studiemålen.
För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan, enligt 7 kap. 18§ skollagen, beviljas ledighet. 
 
Bestämmelser
Vad som utgör en enskild angelägenhet anges inte i bestämmelserna.
I förarbetena ges som exempel att det skulle kunna vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.
Exemplifieringarna i förarbetena anger ledighet vid enstaka tillfällen, dvs. en ledighet för enskild angelägenhet som avser en kortare eller längre ledighet men som är avgränsad i tid.
Där ges ingen antydan om att det skulle kunna handla om en ”systematisk” ledighet som sträcker sig över en hel termin eller ett helt läsår.
Det finns inget utrymme för att generellt medge att t.ex. kulturskoleaktiviteter eller andra aktiviteter som elever deltar i vid sidan av skolarbetet, som t.ex. olika idrottsaktiviteter, ska utgöra grund för ledighet för enskild angelägenhet.
En återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner kan också allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för det ämnet.
 
En samlad bedömning
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.
Omständigheter som kan ligga till grund är: 
Frånvarons längd
Elevens studiesituation 
Möjligheterna för eleven att bli godkänd i sina ämnen 
Möjligheter för eleven att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen 
Hur angelägen ledigheten är för eleven 
Elevens tidigare frånvaro
 
Friskolan Lyftets ledighetspolicy
Friskolan Lyftet anser att frånvaro leder till kunskapsluckor och stress. Skolan ser en direkt koppling mellan frånvaro och studieresultat. Av den anledningen anser skolan att ledighet ska beviljas restriktivt.
Skolåret är planerat med kortare och längre lov för att eleverna ska orka med skolarbetet och få möjlighet till vila. Det är angeläget att semester och nöjesresor förläggs till sådan lovtid.
 
Läkarbesök
När det gäller besök till läkare/tandläkare är det önskvärt att dessa i möjligaste mån förläggs utanför skoltid.
 
Maximalt 10 skoldagar per läsår
Klassläraren har rätt att fatta beslut om ledigheter upp till högst 10 skoldagar per läsår. 
 
Längre ledighet om synnerliga skäl 
Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet än 10 skoldagar per läsår beviljas.
Termen synnerliga skäl innebär att skolan ska vara restriktiv när det gäller att bevilja ledighet under längre tid än 10 skoldagar per läsår.
Det är rektorn som beviljar ledighet utöver 10 skoldagar per läsår.
Rektorn ska då beakta elevens inlärningssituation och hur angelägen ledigheten är.
Rektorn har att ta hänsyn till om det finns synnerliga skäl för ledigheten.
Vidare görs en bedömning av elevens skolsituation och möjligheterna för eleven att tillgodogöra sig den undervisningstid som eleven förlorar under ledigheten. 
 
Läsa in skolarbete som missas
Elev som beviljas ledighet ska läsa in de kursavsnitt som behandlas i skolan under ledigheten. Elev och vårdnadshavare ansvarar, med stöd av undervisande lärare, för detta. 
 
Ansökningsblankett
För att ansöka om ledighet för elev skriver ni ut och fyller i blanketten Ansökan om ledighet för elev som sedan lämnas till klassläraren. Senast 2 veckor innan ledigheten.
 
 För frågor och ytterligare information är ni varmt välkomna att kontakta Friskolan Lyftet.